logo

Informace o Obci

Obec Rovná se rozkládá 5 km severovýchodně od Strakonic v nadmořské výšce kolem 410 m. Jméno vzniklo z adjektiva rovný či přímý, avšak okolí obce tvoří několik kopců. Severním směrem leží Chlum (543 m n.m.), severozápadním směrem pak vápencový vrch Zbuš (449 m n.m.) a vrch Sedlina (479 m n.m.) a západním směrem vrch Jaslov (521 m n.m.) a Ostrý (522 m n.m.).
obrazek
První zmínky o obci se datují k roku 1319. Tehdy šlo o sídlo Hroznaty z Rovné (Hroznata de Rownych), které mělo patrně charakter dvorce (v historických pramenech není žádných zpráv o možné tvrzi) a zaniklo ještě ve 14. století. V roce 1414 patřila část obce k Domanicím u Radomyšle. V roce 1454 vznikala ves z části Vlhlav, když později v letech 1528 – 1553 patřila tato část k Řepici, jinou část obce v 16. století vlastnily Strakonice a později také Štěkeň.
obrazek
Dávno před tím, v 5. století před Kristem, přišla do Čech hallstattská kultura nazývaná podle velkého pohřebiště v Hallstattu v Horním Rakousku. V této době charakterizované šperky, zbraněmi i keramikou bylo téměř celé strakonicko osídleno mohylovým kmenem, který u nás zanechal hojně mohyl i osad a hradiště. Mohyly se nachází také u Rovné, jedna mohyla v Sedlině (v ní hallstattské rastrované i mřížkované turbany) a dále slehlá mohyla v severním cípu Sedliny. U nedaleké obce Rohozná jsou pak tři mohyly v lese Chlum a jedna jižně ode vsi. Poblíž obce Rovná bylo hallstattské sídliště a knovízská osada a ploché žárové hroby této kultury. Starší část osady nazývaná v Lemúzích je podle názoru archeologa Bedřicha Dubského jednou z nejstarších slovanských osad na Strakonicku.
Na rozlehlé návsi se nachází sportovní a dětské hřiště, požární nádrž a dva parky se vzrostlou zelení. V jednom z nich, ve východní části návsi, lze spatřit pomník k uctění památky obětí I. Světové války. V prostoru sportovního hřiště pak stojí kaple sv. Kříže z roku 1717, jejíž stěny jsou uvnitř členěny pilastry, a kříž u kaple z roku 1850. Po obvodu návsi jsou kromě rodinných domů a zemědělských usedlostí umístěny budovy základní občanské vybavenosti, jako obecní úřad s obecní knihovnou a veřejným internetem, Obecní hospoda a obchod se základním zbožím denní potřeby. Naproti hospodě na severní straně návsi stojí zemědělská usedlost čp. 26 z roku 1852 se štítem z lidového baroka a klenutou komorou, která sloužila jako kuchyně, a světnicí s trámovým záklopným stropem. Při výjezdu z obce na Řepici míjíme stará boží muka.
obrazek
V blízkosti obce se nachází Národní přírodní památka Rovná o výměře 3,8 ha vyhlášená roku 1972. Ta se na severozápadním břehu Rovenského rybníka rozkládá na území louky, kde lze v jarním období spatřit kvetoucí, kriticky ohrožený druh hořce jarního (Gentiana verna). Ještě začátkem 80. let 20. století bylo v lokalitě odhadováno na 500 kvetoucích hořců, v současnosti již přežívá pouze pár jedinců. Ve vlhkých částech louky se vyskytují např. ostřice Davallova, Hartmanova, latnatá, obecná, bleší, prstnatec májový, kozlík dvoudomý a v nedávné době zde bylo nalezeno několik druhů „bahenních“ pampelišek (bavorská, bahenní, husí, chudolaločnatá, domácí).
obrazek
Druhou zajímavostí z rostlinné říše je v Jižních Čechách jediné naleziště vstavače bledého (Orchis pallens) na vrchu Sedlina. Také tato lokalita je chráněna státem a byla vyhlášena jako Přírodní památka Sedlina. Cestou z obce k tomuto území si lze povšimnout opuštěného vápencového lomu ve vrchu Zbuš. Stavební a technickou zajímavostí jsou dvě vápenné pece. Jedná se kamenné věže zapuštěné do meze nedaleko lomu a obsypané zeminou. Jejich stěny jsou z kamene pokrytého červenou pálenou struskou. V dolní části pece je pak klenutý vybírací otvor z červených cihel. Tyto pece pracovaly asi tak, že se do nich navrstvilo horem dřevo nebo uhlí. Na to se potom nasypal vápenec, pak se znovu dalo dřevo a znovu vápenec a vše se opakovalo. Vápenec se v žárovém pásmu rozkládal na hašené vápno (CaO) a kysličník uhličitý (CO2). Spodem pece se pak vháněl vzduch a vybíralo vypálené vápno.
V obci aktivně působí několik dobrovolných organizací. Nejstarší z nich je Sbor dobrovolných hasičů Rovná, který byl založen obcí již v roce 1902. Dále se lze v obci setkat s aktivitami Českého svazu žen v Rovné. K tradičním akcím konaným pod záštitou tohoto svazu patří Masopustní průvod, pálení čarodějnic či pořádání zábavných akcí pro děti. Další organizací je Myslivecké sdružení RADOST Rovná, s jehož činností se setkáváme nejen v přírodě, ale i při pořádání již tradiční zábavné akce Poslední leč.
obrazek
Z tohoto místa na návsi obce Rovná se lze vydat pěšky i na kole ve stopách cyklotrasy Strakonice – Písek č. 1260 vedoucí ze Strakonic přes Řepici a Rovnou, kde dále ve východní části obce navazuje polní cesta k lesu Chlum, která se v polovině vzdálenosti mezi obcí a lesem rozbočuje a pokračuje do prava směrem na obce Rohozná, Osek, Jemnice, Petrovice a Brloh.obrazekobrazek
obrazekobrazek
obrazek
Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008

Valid XHTML 1.0 Transitional